30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА HELLO COCO 

 

 1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Тези общи условия се прилагат за договори, сключени от разстояние в електронния магазин  www.hellococo.bg между Продавача и Купувача съгласно Закон № 102/2014 г. за защита на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги по договор от разстояние.

1.2 Продавачът е: KO Brands Trading, s.r.o., Ružová 10 Banská Bystrica  974 11. ЕИК 51928876, Данъчен номер 2120852228, Тел. 421 915 748 723, e-mail:kontakt@hellococo.bg Вписана в Търговския регистър на Окръжния съд в Банска Бистрица, раздел „Sro“, номер на вписване 35247/S

1.3 Купувачът е потребител, т.е. физическо лице, което при сключването и изпълнението на потребителски договор не действа в рамките на своята стопанска дейност като заето лице или професия. Покупките, извършени от стопански субект, се уреждат от Търговския кодекс № 513/1991 Д .в.

1.4 Надзорният орган за защита на потребителите е „SOI“ комисия за защита на потребителите окръг Banská Bystrica, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica.

 

 1. ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

2.1 Изпращането на попълнена поръчка от страна на купувача се счита за предложение за сключване на договор съгласно Гражданския кодекс въз основа на офертата на продавача в електронния магазин. Сключването на договора става след потвърждаване на поръчката от страна на Продавача.

 

 1. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ

3.1 Всички цени на продуктите в електронния магазин са крайни, включително всички данъци. Продавачът е регистриран по ДДС. Цената на продукта включва разходите за доставка.

 

 1. ПЛАЩАНЕ ЗА СТОКИ

4.1 Продавачът приема плащане за поръчаните стоки по следните начини:

 • плащане при доставка с наложен платеж,
 • предварително плащане по банков път.

4.2.  Купувачът е длъжен да заплати на продавача цената на поръчаните стоки като част от поръчката в електронния магазин.

 

 1. ДОСТАВКА НА СТОКИ

5.1 Изпращаме стоките във възможно най-кратък срок, като принципно изпращаме стоките в рамките на втория ден след сключването на договора.

5.2 Ако срокът за доставка не е посочен за продукта, Продавачът трябва да достави стоките на Купувача най-късно в рамките на 7 дни.

5.3 Стоките се считат за приети от Купувача в момента, в който Купувачът или трето лице, посочено от Купувача (с изключение на превозвача), приеме всички части на поръчаните стоки, или ако (а) стоките, поръчани от Купувача в една поръчка, се доставят поотделно, в момента на приемане на стоките, които са били доставени последни, (б) Купувачът доставя стоки, състоящи се от повече от една част или детайл, в момента на приемане на последната част или детайл, (в) Купувачът доставя стоките многократно в рамките на определен период, в момента на приемане на първата доставена стока.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

6.1 Продавачът носи отговорност за недостатъци на стоките при получаването им от Купувача. При употребявани артикули тя не носи отговорност за дефекти, причинени от тяхната употреба или износване. В случай на стоки, продадени на по-ниска цена, продавачът не носи отговорност за дефекта, за който е договорена по-ниската цена. Освен ако стоките не са бързо развалящи се или втора употреба, продавачът носи отговорност за дефекти, възникнали след получаването на стоките в рамките на гаранционния срок (гаранция).

6.2.  Гаранционният срок за нови стоки е 24 месеца и започва да тече от датата на получаване на стоките от купувача. Гаранционният срок за употребявани стоки е 12 месеца. Гаранционният срок за изделията, изработени по поръчка, е 24 месеца. Ако върху продадената стока, нейната опаковка или приложените към нея инструкции е отбелязан срок на употреба, гаранционният срок не изтича преди изтичането на този срок. 

6.3 Гаранционният срок за купувач, който не е потребител, е 24 месеца.

6.4 Ако закупената стока трябва да бъде въведена в експлоатация от предприемач, различен от Продавача, гаранционният срок започва да тече едва от датата на въвеждане на стоката в експлоатация, при условие че Купувачът е наредил въвеждането в експлоатация най-късно в рамките на три седмици от получаването на стоката и надлежно и своевременно е оказал необходимото съдействие за извършване на услугата.

6.5 Гаранционната карта се издава по искане на Купувача. Документ за покупка е достатъчен за предявяване на рекламация.

6.6 Ако стоката има дефект, който може да бъде отстранен, купувачът има право да го отстрани безплатно, своевременно и по подходящ начин. Продавачът е длъжен да отстрани дефекта без излишно забавяне.

6.7 Купувачът обаче не трябва да продължава да използва стоката, на която е открил дефект. В случай на дефекти, възникнали след покупката, те трябва да бъдат посочени без неоправдано забавяне след откриването на дефекта и най-късно преди изтичането на гаранционния срок. След изтичане на гаранционния срок правото на рекламация се преустановява. 

6.8 Износването, характерно за материала или употребата, не се счита за дефект.  Не е дефект, ако естеството на продадената вещ показва, че нейният живот е по-кратък от гаранционния срок и ако нормалната употреба на такава вещ води до нейното пълно износване преди изтичането на гаранционния срок.

6.9 Купувачът може да поиска замяна на стоката вместо отстраняване на дефекта или, ако дефектът засяга само част от стоката, замяна на частта, освен ако това би довело до непропорционални разходи за Продавача в сравнение с цената на стоките или сериозността на дефекта. Продавачът винаги може да замени дефектната стока с нова, без недостатъци, вместо да отстрани дефекта, ако това не причинява сериозни неудобства на купувача. Ако има дефект, който не може да бъде отстранен и който пречи на стоката да се използва правилно като стока без дефект, купувачът има право да поиска замяна на стоката или да се откаже от договора. Същите права принадлежат на купувача, ако дефектите са поправими, но ако купувачът не може да използва стоката правилно поради повторната поява на дефекта след поправката или поради по-голям брой дефекти. Ако има други непоправими дефекти, купувачът има право на разумна отстъпка от цената на артикула.

6.10 Правата на отговорност за недостатъци се упражняват по адреса на управление на Продавача. Ако обаче в гаранционната карта е посочен гаранционен сервиз, който се намира в местонахождението на Продавача или в по-близко до Купувача местонахождение, Купувачът упражнява правото си на ремонт в гаранционния сервиз. Гаранционният сервиз е длъжен да извърши ремонта най-късно в рамките на 30 дни.

6.11 Ако е извършена замяна, гаранционният срок започва да тече отново от получаването на новия артикул. Същото важи и при замяна на част, покрита от гаранцията.

6.12 Под уреждане на рекламация се разбира приключване на процедурата по рекламация чрез предаване на поправения продукт, замяна на продукта, възстановяване на покупната цена на продукта, изплащане на разумна отстъпка от цената на продукта, писмена покана за поемане на изпълнението или обоснован отказ на рекламацията.

6.14 При предявяване на рекламация Продавачът определя начина на разглеждане на рекламацията незабавно или, в сложни случаи, не по-късно от 3 работни дни от датата на рекламацията, а в обосновани случаи, особено ако се изисква сложна техническа оценка на състоянието на продукта или услугата, не по-късно от 30 дни от датата на рекламацията. След като бъде определен начинът на разглеждане на рекламацията, тя се разглежда незабавно; в обосновани случаи рекламацията може да бъде разгледана и по-късно; разглеждането на рекламацията обаче не може да отнеме повече от 30 дни от датата на подаване на рекламацията. След изтичането на срока за разглеждане на рекламацията купувачът има право да се откаже от договора или има право да замени продукта с нов продукт.

6.15 Ако Купувачът е предявил рекламация за даден продукт в рамките на първите 12 месеца от закупуването му, Продавачът може да отхвърли рекламацията само въз основа на експертна оценка; независимо от резултата от експертната оценка, Продавачът няма да изисква от Купувача да заплати разходите за експертната оценка или други разходи, свързани с професионалната оценка. Продавачът е длъжен да предостави на Купувача копие от експертната оценка, обосноваваща отхвърлянето на рекламацията, в срок от 14 дни от датата на рекламацията. Ако Купувачът е предявил рекламация за продукта след 12 месеца от покупката и Продавачът я е отхвърлил, Продавачът посочва в документа за рекламация на кого Купувачът може да изпрати продукта за експертна оценка. Ако продуктът е изпратен на определено лице за експертна оценка, разходите за експертната оценка, както и всички други разходи, разумно направени във връзка с нея, се поемат от продавача, независимо от резултата от експертната оценка. Ако купувачът докаже отговорността на продавача за дефекта чрез експертна оценка, той може да предяви претенцията отново; гаранционният срок не изтича, докато се извършва експертната оценка. Продавачът е длъжен да възстанови на Купувача в срок от 14 дни от датата на повторното предявяване на рекламацията всички разходи, направени за експертната оценка, както и всички свързани с нея разходи, които са разумно възникнали. Повторно подадената рекламация не може да бъде отхвърлена.

6.16 Продавачът е длъжен да издаде потвърждение на Купувача при подаване на рекламация. Ако рекламацията е направена по електронна поща, Продавачът е длъжен да предаде потвърждението на рекламацията на Купувача незабавно; ако не е възможно да предаде потвърждението незабавно, то трябва да бъде предадено без излишно забавяне, но най-късно заедно с документа, доказващ рекламацията; потвърждението на рекламацията не трябва да се предава, ако Купувачът има възможност да докаже рекламацията по друг начин.

6.17 В случай на рекламация не изпращайте стоки с наложен платеж, ние няма да приемем стоки, изпратени по този начин.

 

 1. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ 

7.1 Купувачът има право да се откаже от договора, без да посочва причина, в рамките на 14 дни от датата на получаване на стоките. Това право може да бъде упражнено само от потребителя.

7.2 Стоките се считат за приети от Купувача в момента, в който Купувачът или трето лице, посочено от Купувача, с изключение на превозвача, приеме всички части на поръчаните стоки, или ако: а) стоките, поръчани от Купувача в една поръчка, се доставят поотделно - в момента на приемане на стоките, които са били доставени последни; б) Купувачът доставя стоки, състоящи се от няколко части или парчета - в момента на приемане на последната част или парче; в) Купувачът доставя стоки многократно в рамките на определен период - в момента на приемане на първите доставени стоки.

7.3.  Купувачът може да се откаже от договора, чийто предмет е доставката на стоките, дори преди да е започнал да тече срокът за отказ.

7.4 Купувачът не може да се откаже от договора, чийто предмет е:

 • продажба на стоки или предоставяне на услуги, чиято цена зависи от движенията на цените на финансовия пазар, които са извън контрола на продавача и които могат да настъпят по време на периода на оттегляне,
 • продажбата на стоки, изработени според специфичните изисквания на потребителя, стоки по поръчка или стоки, предназначени специално за един потребител,
 • продажба на стоки, които подлежат на бързо износване или разваляне,
 • продажбата на стоки, затворени в защитна опаковка, които не са подходящи за връщане по здравословни или хигиенни причини и чиято защитна опаковка е била повредена след доставката,
 • продажбата на стоки, които поради своето естество могат да бъдат неразделимо смесени с други стоки след доставката.
 • Купувачът може да упражни правото си на отказ в писмена форма или на друг траен носител (напр. по електронна поща). 

7.5 Правото на отказ може да бъде упражнено и чрез изпращане на уведомление за отказ в последния ден от 14-дневния срок.

7.6 След получаване на уведомлението за отказ от договора и доставката на върнатите стоки Продавачът възстановява на Купувача най-късно в срок от 14 дни всички плащания, получени от Купувача по Договора или във връзка с него, включително разходите за транспорт, доставка и пощенски разходи и други разходи и такси. Продавачът възстановява плащането по същия начин, по който купувачът е извършил плащането. Купувачът може да се споразумее с продавача и за друг начин на възстановяване на сумата.

7.7 Продавачът не е длъжен да заплаща допълнителни разходи на Купувача, ако Купувачът изрично е избрал начин на доставка, различен от най-евтиния нормален начин на доставка, предлаган от Продавача. Допълнителни разходи означава разликата между цената на доставката, избрана от Купувача, и цената на най-евтиния нормален начин на доставка, предложен от Продавача.

7.8 При отказ от Договора Продавачът не е длъжен да възстанови плащането на Купувача, преди Стоките да са били доставени на Купувача или докато Купувачът не докаже, че Стоките са били изпратени обратно на Продавача, освен ако Продавачът не предложи да получи Стоките лично или чрез упълномощено от Продавача лице.

7.9 Купувачът е длъжен да изпрати обратно стоките или да ги предаде на Продавача или на лице, упълномощено от Продавача да поеме стоките, не по-късно от 14 дни от датата на отказ от Договора. Този срок се счита за спазен, ако стоките са предадени за транспорт най-късно в последния ден от срока.

7.10 При отказ от договора купувачът поема само разходите за връщане на стоките на продавача или на лицето, упълномощено от продавача да получи стоките, както и разходите за връщане на стоките, които поради своето естество не могат да бъдат върнати по пощата.

7.11 Купувачът носи отговорност за всяко намаляване на стойността на стоките в резултат на обработката на стоките, която надхвърля обработката, необходима за установяване на характеристиките и функционалността на стоките.

7.12 Купувачът има възможност да тества функционалността на стоките след доставката, но не може да използва стоките, ако се откаже от договора. За да се увери в естеството, характеристиките и функционалността на стоките, потребителят трябва само да борави със стоките и да ги проверява по същия начин, по който би могъл да го направи в магазин. Купувачът е длъжен да борави със стоките и да ги проверява с необходимото внимание по време на срока за отказ. Например закупените аксесоари трябва да бъдат само изпробвани, но не и носени, а стоките трябва да бъдат върнати с оригиналните етикети или други средства за защита или идентификация.  

 

 1. АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

8.1 Купувачът - потребител - има право да се свърже с Продавача с искане за обезщетение (например по електронна поща), ако не е доволен от начина, по който Продавачът е разгледал рекламацията му, или ако смята, че Продавачът е нарушил потребителските му права. Ако продавачът отговори отрицателно на това искане или не отговори в рамките на 30 дни от изпращането му, потребителят има право да подаде предложение за започване на алтернативно решаване на спорове до органа за алтернативно решаване на спорове (наричан по-долу "орган за АРС") съгласно Закон 391/2015 г. Организациите за АРС са органи и упълномощени юридически лица съгласно §3 от Закон 391/2015 г. Списъкът на структурите на АРС може да бъде намерен на уебсайта на Министерството на икономиката на Словашката република www.mhsr.sk. Потребителят може да подаде предложение по начина, посочен в § 12 от Закон 391/2015 г.

8.2 Потребителят може да подаде възражение и чрез платформата за алтернативно решаване на спорове, която е достъпна онлайн на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.3 Алтернативното решаване на спорове може да се използва само от потребител - физическо лице, което при сключването и изпълнението на потребителски договор не действа в рамките на своята стопанска дейност, заетост или професия. Алтернативното решаване на спорове се прилага само за спорове между потребител и продавач, които произтичат от или са свързани с потребителски договор. Алтернативното разрешаване на спорове се прилага само за договори от разстояние. Алтернативното решаване на спорове не се прилага за спорове, при които стойността на спора не надвишава 20 EUR. Органът за алтернативно решаване на спорове може да изиска от потребителя да заплати такса за започване на алтернативно решаване на спорове в максимален размер до 5 EUR с ДДС.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1 Целта на обработването на личните данни е те да бъдат използвани за изпълнението на потребителския договор, който продавачът сключва с купувача чрез създаване на поръчка в този онлайн магазин. Този потребителски договор е и правното основание за обработката на личните данни на купувача. Предоставянето на личните данни на купувача е договорно изискване, което е необходимо за сключването на договора. Предоставянето на лични данни е условие за извършване на покупка в електронния магазин на продавача. Ако купувачът не предостави всички необходими лични данни на продавача, това може да доведе до отказ от сключване на договор за покупко-продажба.

9.2 Продавачът обработва лични данни в съответствие със Закон № 18/2018 г. за защита на личните данни и обработва само лични данни, необходими за сключването на потребителски договор. 

9.3 Продавачът обработва обичайните лични данни на Купувача.

9.4 Личните данни на Купувача се съхраняват в информационната система на Продавача за период от 10 години.

9.5 Купувачът има право и възможност да актуализира личните си данни онлайн на уебсайта на онлайн магазина, в секцията за клиенти, след като влезе в системата, или по друг начин (по електронна поща, писмено).

9.6 Личните данни могат да бъдат разкрити на трети страни за целите на изпълнението на потребителския договор - фирми за доставка (куриери) и фирмата, която обработва счетоводните сметки.

9.7 Личните данни на Купувача не се разпространяват.

9.8 Продавачът използва софтуерно решение, което обработва лични данни в трета държава - Съединените американски щати (държава, която гарантира адекватно ниво на защита на личните данни).

9.9 Продавачът може да предостави личните данни на Клиента (в обхвата на: адрес на електронна поща) на Heureka Shopping s.r.o., изключително за целите на програмата "Проверено от клиентите", за получаване на обратна връзка от Купувача във връзка с покупката, направена в електронния магазин на Продавача.

9.10 Продавачът може да обработва лични данни за маркетингови цели (напр. за изпращане на бюлетини или имейли за новини, отстъпки, промоции и т.н.) без предварителното съгласие на Купувача. За тази цел Продавачът обработва необходимите данни, които са име, фамилия и адрес на електронна поща на Купувача. Ако купувачът не е съгласен с обработката на данни за маркетингови цели, той може да изрази несъгласието си по всяко време, например като изпрати съобщение на имейл адреса на продавача с искане да се отпише от бюлетина или като щракне върху връзката, предоставена в имейл съобщението. Личните данни, използвани за маркетингови цели, няма да бъдат разкривани на трети страни, нито ще бъдат предоставяни публично. 

9.11 Лични данни могат да бъдат предавани на трети държави с цел предоставяне на маркетингова информация - такава държава са Съединените американски щати, които гарантират адекватно ниво на защита на личните данни.

9.12 Купувачът има право да получи потвърждение от Продавача за това какви лични данни на Купувача се обработват в електронния магазин на Продавача. Купувачът има право на достъп до тези данни, както и да бъде информиран за каква цел се обработват данните, какви категории данни се обработват, на кого се предоставят личните данни, колко дълго се съхраняват личните данни, дали има автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

9.13 Първото предоставяне на горепосочените лични данни на Купувача е безплатно. Повторното предоставяне на лични данни, поискано от купувача, се таксува като административна такса в размер на 5 евро.

9.14 Купувачът може да поиска от Продавача да коригира или попълни непълни лични данни, отнасящи се до Купувача. Купувачът може да поиска изтриване на личните си данни или ограничаване на обработката на тези данни. Купувачът може също така да възрази срещу обработката на лични данни.

9.15 Обработката на личните данни на Купувача е необходима и за целите на архивирането (за изпълнение на задълженията на Продавача съгласно словашкото законодателство, напр. съхраняване на счетоводни документи в продължение на 10 години). Ако купувачът поиска изтриване на лични данни, обработвани във връзка с договора за покупко-продажба, искането му може да бъде отхвърлено.

9.16 Купувачът има право да поиска от Продавача да ограничи обработката на личните данни на Купувача, ако Купувачът възрази срещу точността на личните данни, за период от време, който позволява на Продавача да провери точността на личните данни.

9.17 Купувачът има право да получи отнасящите се до него лични данни, които е предоставил на Продавача, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Купувачът има право да прехвърли тези лични данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо.

9.18 Купувачът има право да възрази, ако личните му данни се обработват за целите на директния маркетинг. Той може също така да възрази, ако личните му данни се обработват за целите на законния интерес на продавача.

9.19 Ако Купувачът подозира, че личните му данни се обработват незаконосъобразно, той може да подаде молба до Органа за защита на данните за образуване на производство за защита на данните.

9.20 Горепосочената информация относно защитата на данните се отнася и за отношения преди сключването на договора (т.е. регистрация в електронния магазин с цел бъдеща покупка или например искане на запитване, оферта или информация за стоките и услугите на продавача).

9.21 За да осигури правилното функциониране на онлайн магазина, Продавачът може да съхранява малки файлове с данни - бисквитки - на устройството на Купувача, които позволяват на онлайн магазина да съхранява данни за дейността и настройките (напр. име за вход, език, размер на шрифта и др.) за определен период от време. Онлайн магазинът на Продавача използва "бисквитки", за да запомни потребителските настройки на Купувача и за необходимата функционалност на онлайн магазина или за маркетингови цели. Купувачът може да изтрие всички "бисквитки", съхранявани на неговото/нейното устройство, и, ако е необходимо, да настрои интернет браузъра на своето устройство така, че да предотврати тяхното съхранение. В този случай може да се наложи купувачът да коригира ръчно някои настройки и някои услуги или функции на онлайн магазина може да не функционират, когато купувачът посети отново онлайн магазина.

 

Тези ОУ са валидни и влизат в сила от 15.3.2021 г.

 

Статут на рекламата и промоционалната търговия

 

Статут на конкурса "Конкурс за Facebook и Instagram" (наричан по-долу "конкурса")

 

Обявител и организатор на конкурса

 1. Обявител и организатор на конкурса "име" е компанията KO Brands Trading, s.r.o, Ružová 416/10, Banská Bystrica ЕИК: 51 9288 76, zapísaná Obchodnom registri Banská Bystrica I, odd.: „Sro“, номер на вписване: 35247/S (наричано по-долу "KO Brands Trading" и/или "Организатор" и/или "Организатор").
 2. Този статут определя правилата на конкурса, общите условия за участие в конкурса, правата и задълженията на участниците и правилата за определяне на победителите в конкурса. Пълният текст на устава на конкурса ще бъде на разположение на уебсайта (уебсайта на организатора) и в седалището на организатора.
 3. Целта на конкурса е да се рекламират и насърчат продажбите на продуктите Hello Coco.
 4. Конкурсът се провежда на територията на Словашката република.

Дата на провеждане на конкурса

 1. Конкурсът ще се проведе на датите, посочени в заявката за участие в конкурса. През този период може да се участва в конкурса.

Правила за участие в конкурса

 1. В конкурса може да участва всеки потребител на Facebook или Instagram.
  С участието си в конкурса участникът се съгласява с обработката и разкриването на неговите/нейните данни в съответствие с настоящия статут.
 2. В конкурса за спечелване на наградата ще участва всяко физическо лице, което в рамките на периода на конкурса съгласно чл. II от настоящия статут, трябва да спазва всички условия за участие в конкурса, посочени в настоящия статут.
 3. От конкурса се изключват всички служители на организатора на конкурса, близки до тях лица и други сътрудничещи юридически и физически лица, участващи в конкурса, включително техните служители и близки до тях лица и техните служители.

 Награда в конкурса

 1. Печелившата награда беше дарена от организатора на конкурса.
 2. Печалбите от конкурса не подлежат на съдебно изпълнение.
 3. Наградата не може да се разменя за пари в брой.
 4. Наградата в конкурса е продуктът, посочен в самата заявка за участие в конкурса.

 Определяне на победителя и уведомяване за наградата

 1. След изтичане на крайния срок за участие победителят ще бъде изтеглен измежду валидно регистрираните участници.Победителят ще бъде обявен в раздела за коментари на конкурса.Организаторът ще се свърже директно с победителя на предоставените от него данни за контакт. Ако печелившият не отговори на уведомлението за наградата в рамките на 14 дни и не изрази интерес да получи наградата, той/тя губи правото си да получи наградата. В този случай организаторът ще повтори тегленето.
 2. Наградите в непарична форма, чиято стойност надхвърля сумата от 350 евро с ДДС, подлежат на облагане с данък върху доходите на физическите лица в частта на сумата, надвишаваща 350 евро с ДДС, в съответствие със Закона за данъците върху доходите в действащата му редакция. Победителят носи цялата отговорност за данъчното облагане на наградата. Организаторът е длъжен да уведоми печелившия за стойността на наградата в рамките на 30 дни след обявяването на резултатите от конкурса. Организаторът няма да възстановява никакви разходи, направени от участниците във връзка със спечелването на Конкурса.

 Метод на предаване на наградата

 1. Победителят и Организаторът се договарят за начина на предаване на наградата. В случай че не бъде постигнато взаимно съгласие, наградата ще бъде изпратена на победителя по пощата за сметка на Организатора.
 2. С предоставянето на горепосочените данни победителят дава на организатора съгласието си да обработва тези данни и съгласието си за публикуване на данните в обхват име и фамилия (или FB име) в списъка на победителите, публикуван.

Загуба на правото на победа

 1. В случай че печелившият не спази сроковете и условията, посочени в настоящия статут, той губи правото си на награда.

Политика за поверителност

 1. Участникът потвърждава, че с доброволното си участие в конкурса предоставя на организатора на конкурса в съответствие със Закон № 18/2018 г. за защита на личните данни, с измененията и допълненията (наричан по-нататък "Закон за защита на личните данни") и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан по-нататък "Регламентът"), участникът доброволно се съгласява с обработването на лични данни в обхвата на идентификационните данни и данните за контакт за периода на провеждане на конкурса и за оценката на конкурса, но за максимален срок от (1) година от датата на приключване на конкурса.
 2. С участието си в конкурса участникът декларира, че е запознат с правата си съгласно Закона за защита на личните данни и Регламента.

Заключителни разпоредби

 1. С участието си в Конкурса всеки участник потвърждава, че е бил информиран, че Facebook и Instagram нямат никакви задължения към участника и че Facebook и Instagram не поемат такива задължения в резултат на участието му в Конкурса.
  Организаторът декларира, че Конкурсът по никакъв начин не е спонсориран, одобрен, администриран от или по друг начин свързан с Facebook/Instagram и не е свързан по друг начин с Facebook/Instagram.
 2. Организаторът има право едностранно да променя правилата на конкурса без право на компенсация по време на неговата продължителност, да съкращава, отлага, прекратява или отменя изцяло Промоцията.
 3. Освен това Организаторът не носи отговорност за доставката на съобщението, което ще бъде използвано за изпращане на информацията за наградата.
 4. С участието си в конкурса всеки участник се съгласява с правилата на този конкурс, както са изложени в настоящите правила. С участието си в Конкурса всеки участник потвърждава, че е прочел и разбрал настоящите Правила и разпоредби.
 5. Настоящият статут влиза в сила от датата на подписването му от законния представител на организатора на конкурса.
Back shopping