30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday

Политика за поверителност

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 

ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Администраторът на лични данни съгласно чл. 4, точка 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-нататък: "GDPR") е KO Brands Trading, s.r.o, ID № 519 288 76 със седалище на адрес: Ružová 10, 974 11 Banská Bystrica (наричан по-долу: "Администратор").
 2. Данните за контакт с администратора са:
  • адрес: Ružová 10, 974 11 Banská Bystrica
  • email: kontakt@hellococo.bg
  • телефон: 00 421 915 748 723
 3. Лични данни са всяка информация за идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице; подлежащо на идентифициране физическо лице е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, мрежов идентификатор, или по един или повече специфични признаци, независимо дали са физиологични, генетични, психични, икономически, културни или социални.
 4. Администраторът не е назначил/назначава длъжностно лице по защита на данните. Данните за контакт с управителя са:
 5. Източници и категории обработвани лични данни:
 6. Администраторът обработва лични данни, които сте предоставили на администратора, или лични данни, които администраторът е получил въз основа на изпълнението на вашата поръчка.
 7. Администраторът обработва вашите данни за идентификация, контакт и данни, необходими за изпълнението на договора.

 

ЗАКОНОВОТО ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛТА НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Законната причина за обработката на личните данни е:
  • изпълнението на договора между Вас и администратора съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД,
  • законният интерес на администратора за предоставяне на директен маркетинг (за изпращане на търговски съобщения и бюлетини) съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД,
  • Вашето съгласие за обработване за целите на директния маркетинг (за изпращане на търговски съобщения и бюлетини) съгласно чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД във връзка с § 7, ал. 2 от Закон № 480/2004 Сб., за някои услуги на информационното общество, в случай че няма поръчка за стоки или услуги.
 2. Целта на обработката на личните данни е:
  • обработване на Вашата поръчка и упражняване на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между Вас и администратора; при подаване на поръчка се изискват лични данни, които са необходими за успешното обработване на поръчката (име и адрес, контакт) Предоставянето на лични данни е необходимо изискване за сключването и изпълнението на договора, без предоставянето на лични данни не е възможно сключването на договора или изпълнението му от страна на администратора.
 3. Няма автоматично индивидуално вземане на решения по смисъла на чл. 22 ОРЗД. Вие сте дали изричното си съгласие за такава обработка.
 4. Период на съхранение на данните
 5. Администраторът съхранява личните данни:
  • толкова дълго, колкото е необходимо за упражняване на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между вас и администратора, и за предявяване на искове, произтичащи от тези договорни отношения (за период от 15 години след прекратяване на договорните отношения).
  • докато съгласието за обработване на лични данни за маркетингови цели бъде оттеглено, но не повече от 5 години, ако личните данни се обработват въз основа на съгласие.
 6. След изтичането на периода на съхранение администраторът изтрива личните данни.
 7. Получатели на лични данни (подизпълнители на администратора)
 8. Получателите на лични данни са лица:
  • участващи в доставката на стоки/услуги/плащания по договора.
  • предоставяне на услуги за управление на електронния магазин и други услуги във връзка с функционирането на електронния магазин
  • предоставяне на маркетингови услуги
 9. Администраторът не възнамерява да разкрива лични данни на трета държава (извън ЕС) или на международни организации. Получатели на лични данни в трети държави са доставчиците на облачни услуги.
 10. Вашите права
 11. При условията, посочени в ОРЗД, имате право:
  • правото на достъп до техните лични данни съгласно чл. 15 ОРЗД,
  • правото на коригиране на лични данни съгласно чл. 16 от ОРЗД, или ограничаване на обработването съгласно чл. 18 ОРЗД.
  • правото на изтриване на лични данни съгласно чл. 17 ОРЗД.
  • правото на възражение срещу обработката съгласно чл. 21 ОРЗД и
  • правото на преносимост на данните съгласно чл. 20 ОРЗД.
  • правото да оттегли съгласието си за обработване в писмена форма или по електронен път на адреса или електронната поща на администратора, посочени в чл. III от настоящите общи условия.
 12. Също така имате право да подадете оплакване до Службата за защита на личните данни, ако смятате, че правото ви на защита на личните данни е било нарушено.

 

УСЛОВИЯ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Администраторът декларира, че е предприел всички технически и организационни мерки за защита на личните данни.
 2. Администраторът е предприел технически мерки за защита на съхранението на данните и съхранението на личните данни в писмена форма.
 3. Администраторът декларира, че само упълномощени от него лица имат достъп до личните данни.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. С пускането на поръчка от онлайн формуляра за поръчка вие потвърждавате, че сте запознати с политиката за поверителност и я приемате изцяло.
 2. Съгласявате се с тези правила и условия, като поставяте отметка в полето за съгласие в онлайн формуляра. С поставянето на отметка в полето за съгласие потвърждавате, че сте запознати с политиката за поверителност и че я приемате изцяло.
 3. Администраторът има право да променя тези условия. Администраторът ще публикува новата версия на Политиката за поверителност на своя уебсайт, а също така ще ви изпрати нова версия на Политиката за поверителност на имейл адреса, който сте предоставили на администратора.

 

Тези условия влизат в сила на 15.3.2021 г.

 

Back shopping